Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

12
Feb
2014

Priložnosti programa za inovacije in raziskave Obzorje 2020

 

obzorje 2020Z letošnjim letom je EU začela z izvajanjem novega programa za inovacije in raziskave Obzorje 2020, ki bo trajal vse do leta 2020. Na podlagi izkušenj iz 7. Okvirnega programa v obdobju 2007 – 2013 in potreb podjetij je Evropska komisija še bolje prilagodila programe znotraj Obzorja 2020, ter omogočila financiranje takorekoč vsem podjetjem, ki izkazujejo visoko stopnjo inovativnosti in razvoja. Program MSP (mala in srednja podjetja) je še posej namenjen idejam, katerih razvoj izkazuje tudi visoko tveganje in velik potencial inovativnosti.

Instrument za MSP, ki se bo izvajal v okviru Obzorja 2020, se bo začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij. Prijava na razpis bo potekala v treh fazah, vendar ni nujna prijava na vse tri faze, saj je možen preskok faz v kolikor že ima vlagatelj katero od faz pripravljeno.

Prijava na prvo fazo predstavlja predstavitev ideje.

Komisija bo preučila predstavljeno idejo in v kolikor se jim bo ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, bodo vlagatelji pozvani k izvedbi študije izvedljivosti. V njenem sklopu je najvišja višina upravičenih stroškov 71.249 evrov, sofinanciranje pa je 70-odstotno oziroma v višini 50.000 evrov. Študijo izvedljivosti v tem primeru predstavljajo tehnološko in praktično kot tudi ekonomsko upravičenost inovacijske ideje oziroma koncepta. Predstaviti je potrebno stopnjo inovativnosti (novih proizvodov, procesov, načrtovanja, storitev in tehnologij ali novih uporab na trgu obstoječih tehnologij) za sektor, v katerem naj bi inovacija delovala.

Prav tako so dejavnosti v okviru upravičenih stroškov prve faze ocene tveganja, tržne raziskave, udeležba uporabnikov, upravljanje z intelektualno lastnino, razvoj inovacijske strategije, iskanje partnerjev, izvedljivost koncepta, ipd. V tej fazi je potrebno projekt tudi uskladiti s strategijo podjetja in evropskimi razsežnostmi. Preverjali bodo tudi možnosti dobičkonosnosti projekta za podjetje in možnosti vračila investicije. Za pripravo te faze projekta imajo podjetja šest mesecev časa, pri izvedbi pa lahko uporabijo tudi zunanje izvajalce, katerih stroški so prav tako upravičeni. Cilj prve faze je izdelava celotnega poslovnega plana. V kolikor vlagatelj med izdelavo celotnega poslovnega plana na podlagi raziskav ugotovi, da takšen izdelek že obstaja na trgu, se ne more prijaviti na drugo fazo razpisa.

Prijava na drugo fazo predstavlja potencial konkurenčnosti in rasti

V drugo fazo se lahko prijavijo inovacijski projekti, ki so že podprti s strateškim poslovnim načrtom in študijo izvedljivosti. Projekti morajo izkazovati velik potencial v smislu konkurenčnosti in gospodarske rasti. Pozitivno odobreni projekti se morajo v tej fazi osredotočiti na dejavnosti, kot so predstavitve, preizkušanje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, odziv trga in ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

Višina sofinanciranja v tej fazi je od 0,5 do 2,5 milijona, sofinanciranje pa je v višini 70 odstotkov, lahko je tudi 100-odstotno, če gre za visoko stopnjo raziskav. Sofinanciranje je možno tudi zvišati, če ima vlagatelj za to utemeljen razlog. Trajanje druge faze je lahko od 12 do 24 mesecev. Pričakovan rezultat druge faze je razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.

Prijava na tretjo fazo predstavlja podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg

Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.

V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching in sicer lahko v sklopu prve faze pridobite tri dni coachinge, ki bodo posvečeni razvoju vašega projekta, strokovnjaki pa vas bodo usmerili na pravo pot glede priprave projekta. V drugi fazi vam nudijo 12 dni coachinga, kjer vam bodo pri projektu pomagali kvalificirani in izkušeni mentorji. Coaching bo izveden preko Enterprise Europe Network (EEN). Prav tako vam bodo ti nudili podporo v tretji fazi. V le-tej sicer ni predvidenega coachinga, vendar vam bodo pomagali na način povezovanja, tako na nacionalni, kot globalni ravni.

V sklopu instrumenta MSP so na voljo različne teme, v okviru katerih se sprejemajo projekti. Področja posameznih tem so zelo široka, saj je Evropska komisija zelo odprta glede vseh projektov, če so inovativni. Ideje in projekti so sprejemljivi, če se izvajajo znotraj naslednjih tem:

  • Vesolje,
  • IKT sektor,
  • področje nanotehnologij,
  • področje biomarkerjev in diagnostičnih medicinskih pripomočkov,
  • eko-inovativna pridelava in predelava hrane,
  • podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacijo trga za inovativne rešitve za modro rast,
  • podpora pri spodbujanju inovacijskega potenciala malih in srednjih podjetij pri zmanjševanju dušika (alternativna goriva in druge oblike energijskih izvorov, pametni električni sistemi, nova znanja in tehnologije, javno ozaveščanje in sodelovanje....) in transport.

Prvi rok za oddajo predlogov je 18. junij 2014, torej je časa za pripravo še dovolj.

Vir: http://gazela.dnevnik.si/sl/Novice/5195/Zagrabite+prilo%C5%BEnosti+ki+jih+prina%C5%A1a+Obzorje+2020