Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

12
Feb
2014

Razpisi novega evropskega programa OBZORJE 2020 so pred vrati

 

inovacije raziskave»Obzorje 2020« (Horizon 2020) je novi program EU za raziskave in inovacije, ki je nadomestil »7. Okvirni program«. Program je aktiven v obdobju 2014-2020. Gre za najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Črpanje finančnih sredstev bo mogoče iz treh stebrov in sicer:

  • Odlična znanost

V tem stebru se bodo izvajale temeljne raziskave, vendar bodo financirane  samo najboljše raziskave na svetovni ravni. Na tak način naj bi se zagotovila  dolgoročna konkurenčnost EU, ne glede na to od kod izvirajo raziskovalci, ki bodo imeli dostop do najboljše raziskovalne infrastrukture. V ta steber spada tudi financiranje Evropskega instituta za tehnologijo, ki naj bi preko  FET (prihodnje in nastajajoče tehnologije).

Glavni nosilec tovrstnih raziskav naj bi bile univerze in raziskovalni instituti, lahko tudi v povezavi z industrijo in končnimi uporabniki.

  • Vodilni položaj v industriji

Ta steber je namenjen aplikativnim raziskavam, ki naj bi omogočale v kasnejši fazi razvoj produktov, sistem in storitev, vključno z ekološkimi in drugimi inovacijami. Nosilec raziskav v tem stebru naj bi bila industrija, v povezavi z univerzami in raziskovalnimi instituti ter končnimi uporabniki.  Posebna skrb naj bi bila namenjena tudi malim in srednjim podjetjem (v nadaljevanju MSP).

  • Družbeni izzivi

Ta steber je namenjen interdisciplinarnosti. V njem naj bi bila združena znanja iz različnih vej znanosti, vključno z humanističnimi in družbenimi znanostmi. V tem smislu gre za premik, ko naj bi družbene znanosti bile bolj integrirane v aplikativne raziskave oz. naj bi doprinesle k akceptiranju novih tehnologij v družbi. Tu gre zlasti za predtržne raziskave, podporo pri uvajanju in družbenem sprejemanju novih tehnologij ter povečevanju učinkovitosti javnih ali družbeno relevantnih storitev, vključno z podporo javnemu naročanju. Mišljeno je, naj bi bili nosilci raziskav v tem stebru predvsem javni končni uporabniki v povezavi z industrijo in univerzami. Tudi tu je velik poudarek na inovacijah, zlasti v javnem storitvenem sektorju.

Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard EUR, velik delež teh sredstev pa bo namenjen tudi mikro, malim in srednjim podjetjem, saj Evropska komisija že dlje časa izpostavlja, da so MSP-ji hrbtenica evropskega gospodarstva.

V ta namen je bil oblikovan tudi eden izmed treh glavnih stebrov programa Obzorje 2020, to je »Konkurenčna industrija« (Competitive Industries), katerega cilj je krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij. Proračun za to področje bo znašal preko 17 milijard EUR. Na tem področju se pričakuje večje naložbe v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja.

Posebej za mala in srednja podjetja je oblikovan t.i. »instrument za MSP« (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati malim in srednjim podjetjem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom. Ta instrument bo namenjen vsem vrstam inovativnih MSP, ki izkazujejo velike ambicije za razvoj, rast in internacionalizacijo. Sredstva bodo namenjena vsem vrstam inovacij, tako tehnološkim kot ne-tehnološkim, pa tudi socialnim in storitvenim inovacijam, če izkazujejo in prinašajo jasno evropsko dodano vrednost.

Instrument za MSP pokriva vsa področja znanosti, tehnologij in inovacij na podlagi pristopa od spodaj navzgor, znotraj določenih družbenih izzivov in industrijskih tehnologij, tako da pušča dovolj prostora za vse vrste obetavnih idej, predvsem v obliki medsektorskih in interdisciplinarnih projektov.

Vir: Enterprise europe network