Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

24
Jan
2014

 Javni poziv za sodelovanje zainteresiranih NVO pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje

 

barjeMinistrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je na svoji spletni strani objavilo javni poziv za nevladne organizacije (NVO), da predlagajo svoje predstavnike za imenovanje v svet zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Svet zavoda je najvišji organ upravljanja javnega zavoda. Članom sveta, ki se imenujejo za štiri leta, se mandat izteče v začetku letošnjega leta.

NVO, ki želi sodelovati s svojimi predstavniki v svetu zavoda pri upravljanju krajinskega parka, v obdobju drugega mandata sveta zavoda (2014 – 2018), mora imeti pridobljen status društva ali NVO, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine, ali izkazati aktivno delovanje na območju krajinskega parka, ki je usklajeno s cilji krajinskega parka. Nevladne organizacije se morajo k sodelovanju prijaviti pisno.

Komisija bo pregledala vse prispele vloge ter pripravila zapisnik o odpiranju prijav organizacij in kandidatov za članstvo v svetu zavoda. Zapisnik bo MKO skupaj z glasovnico, s katero bo mogoče glasovati za predstavnika NVO v svetu zavoda, objavil na svoji spletni strani najkasneje do 14. februarja.

Odpiranje glasovnic bo javno in bo potekalo pet dni po roku za oddajo glasovnic v prostorih MKO. Tudi zapisnik o odpiranju glasovnic se objavi na spletni strani MKO v roku petih dni po odpiranju glasovnic. Tako izbrana kandidata NVO za člana sveta zavoda, bosta dobila sklep ministra o imenovanju v svet zavoda.

Svet zavoda ima 15 članov, od teh štiri imenuje Vlada RS, sedem posamezne parkovne lokalne skupnosti, predstavnika lastnikov zemljišč imenuje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, predstavnika javnega zavoda volijo zaposleni v javnem zavodu, dva predstavnika zainteresiranih nevladnih organizacij pa se določi na podlagi tega javnega poziva.

Vir: MKO