Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

15
Nov
2013

Poroštva RS za financiranje investicij gospodarskih družb

sid banka fimaSID banka v imenu in za račun Republike Slovenije, razpisuje poroštveno kvoto po Zakonu in vabi k oddaji vlog za pridobitev poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb in zadrug iz naslova kreditov, najetih pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih financiranju investicij v razvojne projekte in/ali financiranju obratnih sredstev, skladno z določbami Zakona in Uredbe.

Razpis je glede na namen kreditov razdeljen na dva sklopa, za katere se izdaja poroštvo RS. Gospodarska družba lahko po tem razpisu pridobi poroštvo RS za oba namena. Kreditodajalka, ki jo gospodarska družba pooblasti, odda vlogo ločeno za vsak namen posebej.

NAMEN A

Vključuje poroštva RS, ki se po Zakonu izdajajo za obveznosti gospodarskih družb za kredite, ki jih upravičenci najemajo za INVESTICIJE V OKVIRU RAZVOJNIH PROJEKTOV in predstavljajo vsak izdatek finančnih sredstev za nakup zemljišča, zgradbe, proizvajalne naprave, stroja, druge naprave in opreme ter ostalih opredmetenih osnovnih sredstev.

NAMEN B

Vključuje poroštva RS, ki se po Zakonu izdajajo za obveznosti gospodarskih družb za kredite za financiranje OBRATNIH SREDSTEV, ki predstavljajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga ter stroške storitev, razen stroškov plač in reprezentance.

SID banka, d.d., Ljubljana sprejema vloge za pridobitev poroštva RS po objavi razpisa do porabe razpisane poroštvene kvote, vendar najkasneje do 30.10.2014.

Vir: SID Banka