Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

15
Nov
2013

 

Program sklada za podnebne spremembe

 

program sklada za podnebne spremembeMinistrstvo za kmetijstvo in okolje v Načrtu razvojnih programov 2013-2015 predlaga odprtje novega ukrepa 2330-13-0037/1 »Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe« Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 ter 2015 in vključuje sledeče upravičene namene porabe sredstev:

 

 • Ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije in za spodbujanje obnovljivih virov energije skladno z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije 2010–2020 ter za izboljšanje kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi čezmerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti.

 

Financirajo se ukrepi energetske sanacije stavb in spodbujanje priklopa na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (novi sistemi in mikrosistemi):

 • v gospodinjstvih,
 • v javnem sektorju ter
 • pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih.

Prednostno se financirajo ukrepi kot:

 • vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso,
 • vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva,
 • toplotna izolacija fasade,
 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • prenova stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji,

 

 • Nakup novih okolju prijaznih vozil na stisnjen zemeljski plin izvajalcem javne službe javnega potniškega prometa.
 • Nakup novih avtobusov in tovornih EE vozil ali EURO 6.
 • Tehnična pomoč (ozaveščanje, promocija, izobraževanje in usposabljanje v zvezi z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih plinov).

 

Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bo tehnična pomoč namenjena predvsem podpori izvajanju ukrepov na sledečih prednostnih vsebinskih področjih:

 • ukrepi učinkovite rabe energije,
 • izboljšanje kakovosti zraka,
 • ravnanje in preprečevanje nastajanja odpadkov,
 • trajnostna proizvodnja in potrošnja,
 • zelenim javnim naročilom.

 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje