Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

03
Oct
2013

Napoved javnega razpisa za naložbe v prvo predelavo lesa

nalobe v prvo predelavo lesaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje bo v petek, 4. oktobra, objavilo drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013.

Predmet podpore so naložbe v prvo stopnjo predelave lesa. Glede na obseg naložb se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa:

  • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
  • uvajanje učinkovitega trženja proizvodov;
  • stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;
  • uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu.

Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja. Upravičeni stroški so samo naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme. Iz poslovnega načrta in projektne dokumentacije mora biti razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine.

Vlagatelji, ki bodo z naložbo zagotovili nova delovna mesta, bodo pridobili dodatno število točk. Podobno velja tudi glede nabave surovin lokalnega izvora. Če se naložba nanaša na prvo stopnjo predelave lesa, za katere ima vlagatelj sklenjene pogodbe z lastniki gozdov oziroma njihovimi združenji v Sloveniji oziroma zagotavljajo les iz lastnega gozda, bodo pri ocenjevanju vlog pridobili dodatno število točk.

Vir: MKO