Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

01
Oct
2013

SID banka ponuja 375 milijonov posojil

sid banka fimaSID banka je v petek objavila dva programa iz Posojilnega sklada za mikro, mala in srednje velika podjetja.

V prvem imajo 41,67 milijona za mikrofinanciranje obratnih sredstev s posojili manjše vrednosti, in sicer od 30 tisoč do največ 100 tisoč evrov. V drugem programu pa imajo 333,33 milijona za posojila večje vrednosti, in sicer od 100.001 evra do milijona evrov. Posojilo ne sme preseči 30 odstotkov čistih letnih prihodkov od prodaje podjetja.

S posojilom iz obeh programov lahko MSP krijejo le stroške nakupa materiala, trgovskega blaga in opravljene storitve, ki nastanejo največ tri mesece pred sklenitvijo posojilne pogodbe in največ pol leta po sklenitvi te pogodbe. S tem posojilom lahko podjetja krijejo tudi izdatke za plače, ki nastanejo največ pol leta po sklenitvi posojilne pogodbe.

Posojila MSP ne smejo porabiti za odplačilo že najetih posojil ali lizingov, plačilo davčnih obveznosti, nakup opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev, nakup vrednostnih papirjev ali lastniških deležev in dajanje posojil.

Posojilo lahko pridobijo gospodarske družbe s sedežem v Sloveniji, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP, niso podjetja »v težavah«, poslujejo vsaj dve leti, imajo najmanj tri zaposlene in so Dursu plačala vse obvezne dajatve itd.

Za zavarovanje kredita so primerne naslednje vrste zavarovanj pod posebnimi pogoji:

  • nepremičnine v Republiki Sloveniji,
  • oprema in stroji, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji,
  • zaloge, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji,
  • terjatve,
  • vrednostni papirji.

Obrestna mera je ugodnejša od tržne. Je spremenljiva in enaka seštevku šestmesečnega EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga SID banka določa glede na oceno posojilne sposobnosti družbe.

Posojilo, ki ga lahko družbe dobijo za leto dni do treh let, se odplačuje v enakih mesečnih obrokih, brez moratorija na odplačilo glavnice. Posojila za obratna sredstva bo SID banka odobravala do porabe sredstev, najpozneje pa do konca leta 2015.

Opisana (mikro)posojila za obratna sredstva so prva, ki bodo financirana iz novega, pol milijarde evrov vrednega posojilnega sklada pri SID banki. SID banka napoveduje še dva programa državne pomoči, ki bosta financirana iz posojilnega sklada in ju pripravljajo.

Vir: Finance; Petra Šubic