Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

26
Sep
2013

 

Novi programi za mala in srednje velika podjetja

sid banka16. septembra 2013 je dala Vlada RS soglasje h ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki.

SID banka bo v okviru Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij (MSP) oblikovala posojilni sklad v vrednosti 500 milijonov evrov. Od tega bo SID banka 380 milijonov evrov zagotovila s povratnimi sredstvi, ki jih je pridobila z zadolžitvijo na mednarodnem kapitalskem trgu in pri Evropski investicijski banki, 120 milijonov evrov pa z zadolžitvijo pri Republiki Sloveniji (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), ki je ta sredstva zagotovila v rebalansu iz bilance B državnega proračuna za leto 2013.

MSP-ji bodo kredite iz posojilnega sklada SID banke lahko pridobili za financiranje obratnega kapitala in novih naložb (investicij) ter z njimi povezanega zaposlovanja. Prednost kreditov iz posojilnega sklada poleg ročnosti in dostopnosti bodo obrestne mere, ki bodo nižje od tržnih, zato bodo imeli ti krediti status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

SID banka bo v okviru posojilnega sklada pripravila naslednje programe:

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014

 • Vrednost programa: 41,67 milijona evrov.
 • Način financiranja: samostojno neposredno financiranje SID banke.
 • Izvajanje:  kot državna pomoč de minimis.
 • Znesek posameznega kredita: 30.000-100.000 evrov.
 • Ročnost kredita: 1-3 leta.
 • Enostavnejši in hitrejši administrativni postopki za pridobitev kredita.

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

 • Vrednost programa: 333,33 milijona evrov.
 • Način financiranja: samostojno neposredno financiranje SID banke.
 • Izvajanje:  kot državna pomoč de minimis.
 • Znesek posameznega kredita: 100.000-1.000.000 evrov.
 • Ročnost kredita: 1-3 leta.

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja MSP 2013-2014

 • Vrednost programa: 83,33 milijona evrov.
 • Način financiranja: posredno financiranje SID banke - prek zainteresiranih komercialnih bank.
 • Izvajanje:  kot državna pomoč za MSP za naložbe in zaposlovanje skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah.
 • Znesek posameznega kredita: 100.000-5.000.000 evrov.
 • Ročnost kredita: 2-7 let, 2-letni moratorij na vračilo glavnice.
 • Naložbeni projekt mora biti nov, tj. se ne sme začeti izvajati pred oddajo popolne vloge za kredit.

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij MSP 2013-2014

 • Vrednost programa: 41,67 milijona evrov.
 • Način financiranja: posredno financiranje SID banke - prek zainteresiranih komercialnih bank.
 • Izvajanje:  skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah.
 • Znesek posameznega kredita: 100.000-10.000.000 evrov.
 • Ročnost kredita: 2-10 let, 2-letni moratorij na vračilo glavnice.
 • Naložbeni projekt mora biti nov, tj. se ne sme začeti izvajati pred oddajo popolne vloge za kredit.

Do pridobitve kreditov iz posojilnega sklada bodo upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki bodo izpolnjevala naslednje pogoje:

 • niso »družba v težavah«;
 • imajo zaposlene najmanj 3 osebe;
 • poslujejo najmanj dve leti;
 • imajo razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA največ 5,0;
 • drugi finančni in nefinančni kriteriji.