Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

 

Rok: 28. 9. 2012 

Udeleženci: Ciljna skupina so podjetja, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge in njihovi zaposleni 

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:

  1. vsebinsko, administrativno in finančno vodenje operacije;
  2. razvoj in implementacija modela kompetenc, v katerem bodo definirani panožni kompetenčni profili za določena delovna mesta v podjetjih partnerstva, ugotovljeni primanjkljaji oziroma potrebe po razvoju kompetenc zaposlenih in izdelan načrt usposabljanj za zmanjševanje ugotovljenih primanjkljajev kompetenc;
  3. priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih v podjetjih partnerstva na podlagi izdelanega načrta usposabljanja;
  4. aktivno sodelovanje podjetij v partnerstvu na področju razvoja kadrov (npr. povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah, organizacija posvetov in srečanj partnerstva, priprava modela kompetenc …);
  5. promocija, informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti o delovanju kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in možnostih zaposlovanja v panogi ter promocija izobraževanja za izbrane poklice oziroma delovna mesta.

Namen in cilji javnega razpisa:

-          doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge;

-          doseganje večje konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog;

-          razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi;

-          podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

 

Cilji javnega razpisa so:

-          vzpostavitev do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;

-          podpreti 150 podjetij;

-          razvoj in implementacija do 20 modelov kompetenc;

-          vključitev 1.000 oseb v usposabljanja;

-          izvedba 8.000 vključitev v usposabljanja.

Višina sofinanciranja:

Zaprošeni znesek za posamezno operacijo mora biti najmanj 100.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR. Vlagatelj lahko v imenu partnerstva podjetij zaprosi za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov operacije. Ob prijavi mora biti od zaprošenega zneska najmanj 50 % sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja za zaposlene v podjetjih partnerstva (seštevek upravičenih stroškov f. in g. kot so definirani v 11. točki Upravičeni stroški).

Skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES in 20. členom Uredbe je v okviru tega javnega razpisa omogočeno tudi t.i. dopolnilno financiranje, ki spada v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer za nakup strojev, opreme in pohištva, v primeru, da je le-to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta. Vrednost nakupa strojev, opreme in pohištva ne sme presegati 10 % vseh upravičenih stroškov projekta.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/kompetencni-centri-za-razvoj-kadrov-2012-2015-135-jr/


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi