Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012

Naziv: KROP 2012 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Rok: 05.09.2012 do 12. ure 

Udeleženci: Prijavitelji so lahko osebe zasebnega prava, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3 in 33/11, 91/11 in 32/12; v nadaljevanju: ZGD) ali Zakonu o zavodih (Uradni list. RS, št. 12/1991, Ur.l. RS, št. 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP). 

 

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti:

-          za vzpostavitev nove RR skupine oz. krepitev obstoječe RR skupine in

-          izvedbe oblikovanega programa RR skupine, ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna strategija).

 

Prijavitelji lahko za izvajanje svoje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov zaposlitev za polni delovni čas najmanj za čas trajanje sofinanciranja za naslednje aktivnosti:

-          A1: Zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR skupini,

-          A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji,

-          A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine

-          A4: Zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS

Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov (v nadaljevanju: raziskovalcev) za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v nadaljevanju: RR skupinah) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni razpis je tudi odprt za zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno dejavnost za podjetja, razen javnih zavodov (v nadaljevanju: zavodi).

Cilji javnega razpisa so:

-          oblikovanje RR skupin v podjetjih in zavodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine

-          podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih in s tem širitev in krepitev razvojne dejavnosti v teh podjetjih

-          povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju

-          povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju; spodbujanje

-          zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje zaposlovanja strokovnjakov v podjetjih.

 

Rezultat programa razvoja RR skupine, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja, je vzpostavljena nova ali razširjena RR skupina v podjetju ali zavodu, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS) in izveden program RR skupine, ki ga oblikuje podjetje glede na svoje potrebe. Program RR skupine ima svoje cilje in mejnike.

 

Višina sofinanciranja:

Določene so naslednje vrednosti standardnega obsega stroškov ter maksimalni odstotki sofinanciranja za vsako posamezno aktivnost, na enoto stroška na letni ravni:

Sklop aktivnosti – enota/

Obseg stroškov na enoto

Standardni obseg

stroškov na enoto v EUR

Stopnja sofinanciranja

v %

 

Standardni obseg

sofinanciranja stroškov na enoto v EUR

A1: Zaposlitev/usposabljanje

mladega raziskovalca

32.102,64 letno en FTE

100

32.102,64 letno en FTE

A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji

60.775,00 letno en FTE

40

 

24.310,00 letno en FTE

A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine

60.775,00 letno en FTE

40

 

24.310,00 letno en FTE

A4: Zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS

60.775,00 letno en FTE

40

24.310,00 letno en FTE

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=931

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi