Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti »TI 2012«

Naziv: TI 2012 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Rok: Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. oktobra 2012 in drugo odpiranje 10. januarja 2013. Nadaljnja odpiranja bodo vsake tri mesece 10. v mesecu (začenši z aprilom 2013) do dodelitve vseh sredstev, oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, v kolikor je določen dan sobota, nedelja, ali praznik. 

Udeleženci: Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih  produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti.  Sofinancirajo se začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata.

Investicijski projekti morajo vsebovati jasno razvojno komponento, ki povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti in tehnološke investicije, ki so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja.

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi investicijska vlaganja podjetij v uvedbo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so rezultat njihovih predhodno izvedenih razvojno - raziskovalnih aktivnosti. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo:

 

-       vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata in

-       prispevali nova delovna mesta in

-       prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.

 

Vzpostavitev novega obrata pomeni vsako povečanje proizvodnih kapacitet za novi ali bistveni izboljšani produkt v okviru novih ali obstoječih proizvodnih prostorov, ki se odražajo v neto povečanju delovnih mest.

 

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 500.000,00 EUR ter največ 3.000.000,00 EUR, pri čemer se upošteva enotna stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov  20%  ne glede na velikost podjetja.

Sofinanciranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč«, ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij, (št. priglasitve: BE05-5715334-2007; datum priglasitve: 30. 11. 2006;  trajanje pomoči: od 1.1.2007-31.12.2013).

Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso in ne bodo delno ali v celoti sofinancirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.

Upravičeni stroški so stroški materialnih in nematerialnih investicij:

-          stroški materialnih investicij: nakup novih strojev in opreme

-          stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja.

 

Za mikro, mala in srednje velika podjetja se lahko upoštevajo celotni stroški naložb v nematerialna sredstva s prenosom tehnologije za pridobitev patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. Pri nematerialnih investicijah velja omejitev višine pomoči 50% le za velika podjetja in sicer 50% upravičenih stroškov investicije.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=932


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi