Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Programi informiranja in ozaveščanja - PETROLURE/JP/2012/U10

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja

 

Naziv razpisa: PETROLURE/JP/2012/U10

 

Rok: 30.10.2012 

Razpisnik: Petrol d.d. 

Upravičenci: Javni sektor in podjetja

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja.

Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: 

-       javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo:

  • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,
  • javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

-       podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).

Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja:

Skupna višina sredstev za  finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR. Skupna višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, znaša 100.000,00. Skupna višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo podjetja, znaša 100.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme:

-       presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja,

-       presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;

-       presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor;

-       presegati 10.000,00 EUR;

Finančna spodbuda za normirano aktivnost (delavnice, dogodke, publikacije spletne strani in spletne aplikacije), ne sme presegati 500,00 EUR nepovratne finančne spodbude. V kolikor obseg aktivnosti presega normirano aktivnost, je upravičenec upravičen do sorazmerno večje finančne spodbude.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurejp2012u10


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi