Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012

Razpisnik: JAPTI

 

Rok: Javni razpis je odprt do 17. 8. 2012, do 12.00 ure. 

Višina sredstev: Višina razpisanih sredstev za leto 2012 je 4.428.743,00 EUR. V primeru spremembe državnega proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni.

Razpisni pogoji: Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo:

-       v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljali nova delovna mesta in zaposlitve (v nadaljevanju zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;

-       prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;

-       prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;

-       prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti  (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Spodbude se ne dodelijo za investicije v naslednje dejavnosti:

-       primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki),

-       predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce;

-       ribištvo in ribogojništvo;

-       premogovništvo;

-       jeklarstvo;

-       promet;

-       ladjedelništvo;

-       industrija sintetičnih vlaken;

-       proizvodnja orožja in streliva.

Spodbude se ne dodelijo za projekte v dejavnostih trgovine, turizma, gradbeništva, proizvodnje električne energije,  izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva.

Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga.

Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije (ES), ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

Spodbude se ne dodelijo za investicije, katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov evrov (veliki naložbeni projekt).

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=150&l=sl

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi