Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje

 

 

Naziv razpisa: Ukrep 121 - prašičjereja

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 31.08.2012

Pogoji za sodelovanje: Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Kadar so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki niso pravne osebe oz. s.p. posamezniki, se kot vlagatelj razume nosilec kmetijskega gospodarstva, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače določeno.

Predmet javnega razpisa

Skladno s prvim in drugim odstavkom 21. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi, in sicer:

1. naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali;

2. naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;

14. naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva.

Skladno s prvim in četrtim odstavkom 21. člena Uredbe PRP ter skladno z drugo točko 16a člena Uredbe 1698/2005/ES se v okviru tega ukrepa dodeli višji delež podpore za:

2.2.1. naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti rabe dušikovega gnojila:

2.2.1.1. naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil

2.2.2. proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov.

Višina sofinanciranja:

Delež javnega financiranja znaša od 40% do vključno 70% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 4.000.000 EUR.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=992


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi