Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3)

 

Naziv razpisa: DOLB 3

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 06.03.2014

Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR, od tega:

-       5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014;

-       2,1 mio EUR za leto 2015

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot  gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 65/09uradno prečiščeno besedilo)ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenciniso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma 480.000 EUR z DDV

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Izgradnja DOLB prispeva tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (eno ali več faz širitve daljinskega omrežja, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec).

Javni razpis za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji in EU.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS 89/08 in 25/09).

V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 5. in 6. členu.

 

Višina sofinanciranja:

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije je določena v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30-50 % odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi