Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1


Naziv razpisa: UJR1

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 09.01.2013 do 16. Ure

Pogoji za sodelovanje: Do prijave je upravičena posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je podpisana pogodba o sofinanciranju.Upravičenci do subvencije morajo izpolnjevati pogoje od 25. do 28. člena Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 (v nadaljevanju: UJR1). Finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave.

Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09).

Sofinanciranje se v okviru javnega razpisa vrši v obliki subvencij.

Višina sofinanciranja:

Skladno s pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. 89/08 in 25/09) se spodbude za izvedbo operacij dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (subvencij). Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Od skupne višine sofinanciranja predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Učinkovita rabe električne energije«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 85% - ni delež in slovenska udeležba v okviru iste prioritete 15% - ni delež.

Pravica do finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev oz. subvencije se dodeli s sklepom in se določi  v maksimalnem absolutnem znesku na osnovi presoje izračuna normiranih prihrankov po izvedbi, in sicer po kriteriju za vsakih 250 € na MWh letno prihranjene električne energije vendar ne več kot 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov operacije z dodatkom do 10 % predračunsko upravičenih stroškov operacije za upravičene stroške za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, za strokovni nadzor in za vzpostavitev (nabavo in zagon opreme sistematičnega nadzora) izvajanja energetskega knjigovodstva,stroške informiranja in obveščanja javnosti Upravičencu bo navedeni upravičeni strošek priznan na osnovi dokazil o stroških izdelave ID, s priloženimi kopijami originalnih računov oz. drugih verodostojnih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca  od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi