Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

2. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 10.10.2016

Razpoložljiva sredstva: 40.000.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave in sicer za naslednje vrste naložb:

1. Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev:

 • zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje: hlevska oprema za odgnojevanje ter oprema skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam: hlevska oprema, ki zmanjšuje stres in povečuje zračenje ter osvetlitev (npr. čohala, krtače, pršilniki, ventilatorji, gumijaste obloge, senzorji za osvetlitev, ipd.);
 • povečanje energetske učinkovitosti, vključno z večjo uporabo lesa,
 • uvajanje obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) razen za pridobivanje energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
 • gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode ter ureditev greznic in čistilnih naprav),
 • ekološko pridelavo hrane;

2. Naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

 

Vlagatelji

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v RS.

 

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije in strojne opreme. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 • nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz  živali in surovin;
 • stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic;
 • stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
 • stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih;
 • prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca;
 • splošni stroški.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
 • 5 odstotnih točk, če je naložba povezana  z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje;
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .