Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za podukrep 4.3 – Ureditev gozdne infrastrukture za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 23.05.2016

Razpoložljiva sredstva: 3.500.000 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Objavljeni javni razpis je namenjen naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravi gozdnih vlak.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko:

 • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
 • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
 • agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

 

Posebni pogoji

 

Zraven splošnih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

 • naložba se lahko izvaja na območjih, na katerih odprtost z gozdnimi prometnicami po izvedeni naložbi ne presega optimalne odprtosti, ki znaša:
 • a)      za gozdne ceste 27,6 m/ha,
 • b)      za gozdne vlake: kraški svet 180 m/ha, gričevnat svet 150 m/ha, alpski svet 130 m/ha,
 • dejanska odprtost iz prejšnje alineje mora biti razvidna iz elaborata v skladu z predpisom, ki ureja gozdne prometnice,
 • če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste mora biti izdelan elaborat ničelnic v skladu s predpisom, ki ureja gozdne prometnice, pri čemer mora biti gradnja ali rekonstrukcija gozdne ceste skladna z omejitvami in pogoji iz gozdnogospodarskega načrta
 • če gre za gradnjo, rekonstrukcijo ali pripravo gozdne vlake mora biti izdelan elaborat vlak v skladu s predpisom, ki ureja gozdne prometnice, pri čemer mora biti gradnja, rekonstrukcija ali priprava gozdne vlake skladna z omejitvami in pogoji iz tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta,
 • morajo biti pridobljena overjena soglasja lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več kot tri četrtine površin zemljišč na trasi gozdne prometnice,
 • za posamezno gozdno parcelo čez katero poteka trasa gozdne infrastrukture in je v solastnini morajo biti pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev,
 • predložen mora biti izračun zmanjšanja stroškov gospodarjenja z gozdom za posamezno gozdno cesto ali vlako, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije
 • pridobljena morajo biti soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo gozdnih prometnic, prostor, varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in področje voda,
 • če je upravičenec občina ali združenje občin, mora biti ureditev gozdne infrastrukture del občinskega načrta razvojnih programov,
 • ne glede na peto in šesto alinejo tega poglavja, mora biti pridobljeno soglasje agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS, če gre za gozdne parcele, ki so v solasti oziroma v skupni lasti članov agrarne skupnosti,
 • do podpore niso upravičene naložbe v gozdove, ki so v lasti ali solasti Republike Slovenije.

 

Upravičeni stroški

 

Med upravičene stroške spadajo:

 • stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme,
 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme,
 • prispevek upravičenca v naravi, v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom Uredbe, ki ne presega 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe in
 • splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki ne presegajo 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

 

Višina sofinanciranja

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .