Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja - P7 2016

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 25.5.2016

Razpoložljiva sredstva: 5.000.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

 

Vlagatelji

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

 

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur.l. RS, št. 17/08):

 • A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
 • B 05 - Pridobivanje premoga,C 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 - Proizvodnja razstreliv, C 25.4 - Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 -  Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L - Poslovanje z nepremičninami in R 92 - Prirejanje iger na srečo,
 • Ladjedelništvo,
 • Proizvodnja in distribucja energije ter energetska infrastruktura,
 • bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- uradno prečiščeno besedilo in 51/11, 39/13 in 56/13) in Uredbo 651/2014.

 

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci),
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7,
 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1,25.

 

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov. Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR. Obrestna mera je fiksna 2,5%. Obrestno obdobje je mesečno. Najkrajša ročnost je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Možen je moratorij na odplačilo glavnice do 6 mesecev.

 

Upravičeni stroški

 

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve in
 • izdatki za plače a največ do 50% zneska kredita.

 

Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1.1.2016 do 25.9.2016 in sicer v obdobju 4 mesev od posameznega prijavnega roka.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .