Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 18.9.2015

Razpoložljiva sredstva: 12.000.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Podpora je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo.

 

Upravičenec mora postati lastnik kmetije z medgeneracijskim prenosom ali nakupom kmetije. V upravljanju mora imeti najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP) in največ 80 ha PKP, ali najmanj 15 glav velike živine (GVŽ) in največ 160 GVŽ ali najmanj 60 čebeljih družin in največ 200 čebeljih družin. Imeti mora ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.

 

Upravičeni nameni investicije:

 • Naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali;
 • Naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
 • Naložbe v druge objekte in pripadajočo opremo za pridelavo kmetijskih proizvodov, kamor spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
 • Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic;
 • Naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za lastno primarno pridelavo;
 • Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo opremo;
 • Postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
 • Nakup in postavitev mrež proti toči;
 • Naložbe v postavitev pašnikov;
 • Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del;
 • Naložbe v namakalno infrastrukturo;
 • Naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetije;
 • Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo;
 • IKT oprema.

Višina nepovratnih sredstev

 

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Znesek podpore znaša 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na prevzeti kmetiji.

 

Znesek podpore znaša 18.600 EUR na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

 

Podpora se izplača v dveh obrokih sicer:

 • prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in
 • drugi obrok v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .