Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Promocija zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016

 

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: 9.3.2015

Razpoložljiva sredstva: 3.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev, ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:

  • informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti,
  • konkretni programi pri posameznih delodajalcih ali organizacijah.

Vlagatelji

Vlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba. Vlagatelj lahko na razpisu sodeluje samostojno ali v skupini. Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali posredno prispevajo k uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti ZZZS, določenim v razpisni dokumentaciji.

Za sredstva iz naslova sofinanciranja lahko zaprosijo osebe, ki izpolnjujejo hkrati naslednje splošne pogoje:

  • da bodo sredstva namenile: za izvajanje nepridobitnih projektov s področja promocije zdravja, ki so povezani z uresničevanjem ciljev; za izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih ali drugih nepridobitnih strokovnih projektov, ki so povezani z uresničevanjem ciljev; za izvajanje publicistične, promocijske in druge medijske dejavnosti, ki je povezana z uresničevanjem ciljev;
  • da bodo zagotovile najmanj 10 odstotkov potrebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih ali drugih virov. Projekti, ki jih bo ZZZS sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva ZZZS v višini največ 90% celotne vrednosti projekta;
  • da na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji, da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo ter da niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna.

Upravičeni stroški

Upravičeni so predvsem naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v razpisni dokumentaciji:

  • stroški osebja, vključenega v izvedbo projekta;
  • stroški pisarniškega poslovanja in režijski stroški
  • potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno prakso na tem področju;
  • stroški promocije in oglaševanja;
  • stroški, nastali kot posledica drugih pogodb, ki jih pogodbenica sklene z namenom izvajanja svojega projekta, če je zadoščeno vsem drugim pogojem iz razpisa in pogodbe.

Vlagatelji projektov, ki zaprosijo za sredstva iz naslova sofinanciranja morajo zagotoviti najmanj 10 % potrebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih ali drugih virov.

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2015 in/ali 2016, končani pa morajo biti najpozneje do 10. novembra 2016.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .