Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 3. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju živinoreje

 

 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali. Delež javnega financiranja znaša od 40% do vključno 70% upravičenih stroškov.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali

Vrsta naložbe:

Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

-  enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 eurov brez DDV,

-  zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez DDV.

Razpisana sredstva:

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 16.000.000 EUR od tega:

-      do 1.500.000 EUR za naložbe, ki so namenjene izboljšanju obstoječih hlevov za izvajanje ekološke reje govedi (Namen A),

-      do 4.000.000 EUR za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi zahtevam minimalnih standardov s področja zaščite rejnih živali pri reji kokoši nesnic ter reji prašičev (Namen B)

-      do 10.500.000 EUR za naložbe v hleve in pripadajočo opremo za rejo drugih vrst in kategorij živali (Namen C)

 V kolikor razpisana sredstva po posameznih namenih javnega razpisa ne bodo porabljena se lahko proporciaonalno razdelijo na ostale namene iz javnega razpisa

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

-    do 12.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – EU.

-    do 4.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba

Delež javnega financiranja znaša od 40% do vključno 70% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno dne 30.11.2011 do 24.ure (zaključek javnega razpisa).

Obdobje upravičenosti stroškov

Skladno z drugim in četrtim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma zaključka javnega razpisa do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30.6.2015.

Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Cilj ukrepa:

Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

 

Skladno s 5. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

-     uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;

-     usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;

-     stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

 

Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe) oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe)

Razpisna dokumentacija razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1001

 

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi