Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 52LS14

 

Razpisnik: Eko sklad, j.s.

Rok: 30.04.2015

Višina sredstev: 8.000.000 EUR 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo občine na območju RS. S kreditom je mogoče financirati naložbe za:

A. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

 • Postavitev oz. rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.
 • Postavitev oz. rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote, hladu in/ali električne energije.
 • Izgradnja razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto ali hladom.
 • Postavitev oz. rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.
 • Nakup vozil na električni ali hibridni pogon za cestni promet.
 • Obnovo obstoječe razsvetljave.
 • Energijsko prenovo obstoječih stavb, ki so v lasti občine ali jih občina uporablja za izvajanje svoje dejavnosti.
 • Gradnjo novih stavb, ki so v lasti občine ali jih občina uporablja za izvajanje svoje dejavnosti.

B. Zmanjšanje onesnaževanja zraka

 • Nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin.
 • Nakup vozil za prevoz potnikov z vgrajenim EURO 6 motorjem.
 • Izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave, ki kot energent uporablja plin.
 • Postavitev kolesarnic, polnilnih postaj.
 • Izgradnjo parkirišč po sistemu P+R.
 • Izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo.

C. Gospodarjenje z odpadki

 • Postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo,… komunalnih odpadkov.
 • Zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna.

D. Varstvo voda in učinkovita raba vode

 • Gradnjo oz. rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode.
 • Tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v distribucijskem omrežju omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode.
 • Predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode.
 • Izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode.

E. Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo

 • Gradnjo oz. rekonstrukcijo kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistilne naprave.
 • Gradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnih omrežij.

Višina sofinanciranja:

Do kreditov so upravičene občine, ki izvajajo naložbo. Najnižja obrestna mera za kredite dodeljene po tem javnem pozivu je trimesečni EURIBOR + 1,5%. Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem, oz. največ 5 let za namene nakupa opreme.

Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Kredit se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov, ki lahko znaša največ 90% priznanih stroškov naložbe. Višina kredita je omejena navzdol na 25.000 EUR in navzgor ne sme preseči 10 milijonov EUR skupne zadolženosti pri Eko skladu.

Pridobljeni kredit se ustrezno zavaruje s  štirimi bianco menicami.

Pošlji povpraševanje

 Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .