Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 15.05.2014 do 23.59 ure

Razpoložljiva sredstva: 31.005.344,61EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 in potrjenih s strani svetov regij, za naslednje namene:

 • ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
 • prometna infrastruktura,
 • okoljska infrastruktura,
 • razvoj urbanih naselij,
 • javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
 • socialna infrastruktura.


Prijavitelji

Upravičeni do sofinanciranja so v skladu z OP RR praviloma samoupravne lokalne skupnosti.

Sveti regij imajo možnost, da ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določijo tudi:

 • regionalne razvojne agencije in
 • javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter
 • koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti.


Finančni pogoji za kandidiranje


Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu je 31.005.344,61 EUR.

Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije.

Pogoji za kandidiranje:

 • Na javni poziv se lahko prijavijo le upravičeni vlagatelji.
 • Predmet operacije mora biti skladen z upravičenimi nameni.
 • Upravičene do sofinanciranja so le tiste operacije, ki zadostujejo merilom, navedenim v dokumentu »Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013«.
 • Do sofinanciranja niso upravičene tiste operacije v izvajanju, katerih aktivnosti se že/še sofinancirajo s sredstvi iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«.
 • Upravičene do sofinanciranja so le tiste operacije, ki se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2015.
 • Operacija mora biti uvrščena v IN RRP 2013-2015.
 • Operacija mora izkazovati regionalni pomen in hkrati vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja.
 • Posamezen projekt, kot del operacije, mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike.
 • Pri operacijah investicijskega značaja so upravičene le investicije v infrastrukturo, ki mora biti ob zaključku operacije v javni lasti oz. lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
 • Pri operacijah investicijskega značaja so upravičene le investicije, katerih postopek za izbor izvajalca gradbenih del in opreme je izveden v skladu z veljavno zakonodajo, kar je potrebno dokazati s pravnomočnim sklepom / pravnomočnimi sklepi o izboru izvajalca / izvajalcev gradbenih del in opreme.
 • Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2007 ali pa bodo/bi bile aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja.
 • V primeru investicijskih operacij mora imeti vlagatelj pravico za graditi oziroma posegati v prostor.
 • Do sofinanciranja ni upravičena vloga, kjer je v priloženem investicijskem dokumentu navedena določena vrednost operacije, hkrati pa je iz ostalih dokumentov vloge razvidno, da realna vrednost operacije po izvedenem postopku oddaje javnega naročila / javnih naročil za izbor izvajalca / izvajalcev gradbenih del in / ali opreme za več kot 20% odstopa od vrednosti, navedene v investicijskem dokumentu.
 • Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo.
 • Vlagatelj mora zagotoviti, da bo najmanj 15 % vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oz. iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti.
 • V primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna, je za popolno vlogo potrebno predložiti tudi izpis "Veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna.
 • Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov – NRP.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .