Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno - rekreacijsko infrastrukturo – IV

 

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: 04.03.2014 do 10. ure

Razpoložljiva sredstva: 7.800.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007 - 2013. Sofinancirali se bodo objekti državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo biti primerni za organizacijo različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev, pa tudi za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa.

Projekt (v nadaljevanju : operacija) mora predstavljati pomembno športno infrastrukturo, ki bo:

 • zagotovila povečanje vadbenih površin na prebivalca v turistični destinaciji ali zagotovila kakovostno športno tehnološko obnovo obstoječega objekta;
 • zagotovila nova delovna mesta;
 • omogočila organizacijo športnih prireditev na najvišjih ravneh in tudi prireditev na področju športne rekreacije.

Prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavi lastnik (pravna oseba javnega prava) nepremičnine, ki je predmet prijave, skladno s 17. in 18. členom Zakona o športu. Javni športni objekti po tem zakonu so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori, ki so v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti. Posamezna lokalna skupnost se lahko na razpis prijavi samo z enim projektom.

Finančni pogoji za kandidiranje

Vrednost investicije brez DDV mora presegati 1 mio EUR in ne sme biti večja od 10 mio EUR.

Pogoji za kandidiranje

 • Skladnost investicije s predmetom in namenom javnega razpisa, skladnost prijave z razpisno dokumentacijo,
 • Povečanje vadbenih površin na prebivalca v turistični destinaciji,
 • Zagotovljena bodo nova delovna mesta,
 • Za izvedbo investicije morajo biti pridobljena vsa zakonsko predpisana upravna dovoljenja za poseg v prostor,
 • Operacija ne sme biti predmet državne pomoči,
 • Na nepremičnini, ki je predmet prijave za sofinanciranje (zemljišče, objekt) ne sme biti ustanovljena hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme,
 • Ustvarjanje prihodkov na investiciji mora biti prikazano v investicijskem dokumentu,
 • Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se izvedba del še ni pričela izvajati,
 • Sklepi o izbiri izvajalca za GOI dela v postopkih javnega naročanja morajo biti pravnomočno veljavni najkasneje do 31.12.2014
 • Investicija mora biti zaključena najkasneje do 15. 8. 2015, pri čemer se za zaključek investicije šteje datum podpisa dokazila o zanesljivosti objekta skladno z 92. členom Zakona o graditvi objektov,
 • Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane javne športne infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu.

Točkovanje prijav

Največje možno število točk je 100. Izbrane bodo prijave, ki bodo dosegle največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 75 točk.

Višina sredstev

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Predvidena višina sredstev za javni razpis je največ do 7.800.000,00 EUR.

Delež sofinanciranja je 75 % upravičenih stroškov, ki se določijo z upoštevanjem določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES in finančnega izračuna, skladnega z Delovnim dokumentom št. 4.

 

Pošlji povpraševanje

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .