Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja - P7 2014

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Roki: 20.01., 20.02. in 20.03.

Razpoložljiva sredstva: 5.000.000,00EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Sredstva za izvajanje produkta zagotavlja Slovenski podjetniški sklad. Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

  • opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur.l. RS, št. 17/08):
  • A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
  • B 05 - Pridobivanje premoga,C 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 - Proizvodnja razstreliv, C 25.4 - Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 -  Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L - Poslovanje z nepremičninami in R 92 - Prirejanje iger na srečo,
  • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci,
  • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov. Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
  • izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .