Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe  v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 URE-SUB_GOS-JS_2014/01

 

Razpisnik: Energetika Ljubljana d.o.o.

Rok: od 2.1.2014 do porabe sredstev oz. do 17.6.2014

Višina sredstev: 603.491,54 EUR

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Me­stne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvo­de, Občine Škofljica in Občine Log - Drago­mer za naslednje ukrepe:

1A - vgradnja novih kotlov v skupnih kotlovnicah ob priključitvi na sistem distri­bucije ZP,

1B - vgradnja skupnih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode,

2A - vgradnja novih kotlov v obstoječih kotlovnicah na ZP,

2B - vgradnja novih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitar­ne vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje,

3 - vgradnja kotlov na zemeljski plin z vi­sokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na sistem distribucije plina,

4 - vgradnja toplotne postaje ob priklju­čitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z iz­gradnjo priključnega vročevoda,

7 - vgradnja plinske to­plotne črpalke.

Predmet tega javnega razpisa so tudi nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Republike Slovenije za ukrepe, ki so navedeni zgoraj ter dodatno za naslednje ukrepe:

5 – uvedba sistema za upravljanje z energijo,

6 – Izdelava energetskega pregleda,

8 – izvedba programov s področja informiranja in ozaveščanja.

Upravičenci: 

Na javnem razpisu lahko sodelujejo na­slednji upravičenci:

1. gospodinjstva za subvencioniranje ukrepov pod oznako 1A, 1B, 3, 4 in 7. Sred­stva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor in: 

-  lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstano­vanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);

-  ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma po­svojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika.

2. samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lo­kalni energetski koncept, za subvencionira­nje vseh ukrepov,

3. pravne osebe javnega prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.), za subvencioniranje vseh ukrepov, skladno s 26. členom Pravilnika o spod­bujanju URE in OVE.

Višina sofinanciranja:

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije največ 50 odstotkov, vendar upoštevajoč z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,047 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese. Delež nepovratne finančne spodbude je za vse ukrepe (upravičene namene) enak/enoten.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .