Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za oddajo vloge: 10.01.2014

Predvidena višina sredstev: 1.200.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki  bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva / ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela, ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu, in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

  • so na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo registriran sedež ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015,
  • niso podjetja v težavah, ne prejema in niso v postopku pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah,
  • imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve do Republike Slovenije, do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis,
  • niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije in na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloga niso bila v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
  • da glede subjekta ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
  • lastniki podjetja niso vpleteni v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z definicijo 19. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
  • niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v postopku  pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun).

Upravičeni stroški

Upravičene stroške predstavljajo:

  • stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin: - bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela,
  • stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, do 50% vseh upravičenih stroškov.

Stroški so upravičeni od datuma prejetja sklepa o dodelitvi sredstev za financiranje projekta pa najdlje do 25.10.2015.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .