Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb

Razpis št. 5

Razpisnik: SID banka d.d.

Rok: 30.10.2015 oz. do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 100.000.000,00 EUR

Predmet javnega povabila

SID banka v imenu in za račun Republike Slovenije, razpisuje poroštveno kvoto po Zakonu in vabi k oddaji vlog za pridobitev poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb in zadrug iz naslova kreditov, najetih pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih financiranju investicij v razvojne projekte in/ali financiranju obratnih sredstev, skladno z določbami Zakona in Uredbe.

Razpis je razdeljen na dva sklopa glede na namen kreditov, za katere se izdaja poroštvo RS in sicer:

NAMEN A

Vključuje poroštva RS, ki se po Zakonu izdajajo za obveznosti gospodarskih družb za kredite, ki jih upravičenci najemajo za INVESTICIJE V OKVIRU RAZVOJNIH PROJEKTOV in predstavljajo vsak izdatek finančnih sredstev za nakup zemljišča, zgradbe, proizvajalne naprave, stroja, druge naprave in opreme ter ostalih opredmetenih osnovnih sredstev.

NAMEN B

Vključuje poroštva RS, ki se po Zakonu izdajajo za obveznosti gospodarskih družb za kredite za financiranje OBRATNIH SREDSTEV, ki predstavljajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga ter stroške storitev, razen stroškov plač in reprezentance.

Gospodarska družba lahko po tem razpisu pridobi poroštvo RS za oba namena. Kreditodajalka, ki jo pooblasti gospodarska družba, odda vlogo ločeno za vsak namen posebej.

Upravičenci

Do pridobitve poroštva RS so upravičene gospodarske družbe s sedežem v RS.

Poroštvo se lahko izda za obveznosti iz naslova kreditov pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.

Za izdano poroštvo RS, SID banka, d.d.. Ljubljana skladno z 8. Členom Uredbe obračunava premijo po naslednji formuli:

Premija = glavnica kredita * % poroštva RS * letna premijska stopnja * t

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .