Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU OBČIN OSILNICA, SEMIČ, METLIKA, KOČEVJE, ČRNOMELJ, LOŠKI POTOK IN KOSTEL V LETU 2011 IN 2012

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

 -       za sklop A: višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je najmanj 15.000 in največ 50.000 evrov,

-       za sklop B: višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je najmanj 50.001 in največ 500.000 evrov.

 Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo na samo en sklop.

 Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis.

 Upravičeni stroški so:

-       nakup zemljišč,

-       gradnja in nakup objektov,

-       nakup strojev in opreme,

-       nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

UPRAVIČENCI:

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3 in 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8), ki bodo izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Za podjetja se, po tem razpisu, štejejo vse pravne osebe registrirane po navedenih predpisih in:

-       niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

-       ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07-UPB2),

-       niso insolventne glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in 106/10),

-       imajo registriran sedež ali podružnico na območju izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016,

-       nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,

-       katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.

 

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.

 

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:

-          ki delujejo na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, str. 22),

-          ki delujejo na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2.8.2002, str. 1),

-          ki delujejo na področju primarne pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti,

-          ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1.10.2004, str. 0002).

Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

-       ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke;

-       ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je:

-       znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

-       pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

-          ki delujejo na področju jeklarstva in železarstva in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, z dne 9.8.2008, str. 3),

-          ki delujejo na področju industrije sintetičnih vlaken in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214, z dne 9.8.2008, str. 3),

-          kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

-          za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

-          podjetja kjer je lastnik oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno z sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016.

 

Do sredstev so upravičena tudi podjetja, ki na dan objave razpisa niso registrirana oziroma nimajo registrirane podružnice na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel, pod pogojem, da v kolikor je njihov projekt začetne investicije izbran za sofinanciranje, v šestih (6) mesecih od prejema odločbe o dodelitvi sredstev oziroma do skrajnega roka za izstavitev zahtevka, na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel registrirajo sedež oziroma podružnico, začnejo s poslovanjem in zaposlijo najmanj tri (3) osebe.

OBDOBJE FINANCIRANJA:

Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2011 in 2012. SVLR bo sofinancirala le upravičene stroške prijavljene investicije oziroma prijavljene faze investicije, ki bodo nastali od oddaje vloge na razpis do najkasneje 28.10.2011 oziroma v letu 2012 do najkasneje 26.10.2012.

 NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI:

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je 30.6.2011, do 12.00 ure.

 Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU OBČIN OSILNICA, SEMIČ, METLIKA, KOČEVJE, ČRNOMELJ, LOŠKI POTOK IN KOSTEL V LETU 2011 IN 2012« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.

 Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji – točka št. 11: Oprema ovojnice).

 Vlagatelj mora na ovojnici označiti na kateri sklop se prijavlja.

 Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vlagatelju.

 Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški projekta in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR).

 

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanje

Nepovratna sredstva - razpisi