Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 2.092.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje iz naslova ukrepa predelava in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba tržišča s temi proizvodi.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot;

 • gospodarska družba,
 • zadruga,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji so lahko le mikro, mala in srednja podjetja ter velika podjetja kot so opredeljena v točki f. 3. člena Uredbe 1198/2006/ES.

Predmet podpore

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:

 • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
 • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo;
 • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so:

 • stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je obratov in prostorov za predelavo in trženje ribjih proizvodov, nakup pripadajoče opreme za predelavo in trženje, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje predelave in trženja,
 • pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),
 • pri nakupu strojne in transportne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske proizvodnje,
 • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribjih proizvodov iz lastne proizvodnje in predelave, s tem, da skupni strošek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 EUR brez DDV ter ne sme presegati 20% priznane vrednosti naložbe,
 • nakup zemljišč za predelovalne obrate in obrate za trženje, ki ne presega 10% priznane vrednosti naložbe,
 • splošne stroške za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 12% priznane vrednosti naložbe, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, stroški nadzornikov del, ter izdelava vloge.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 60% priznanih vrednosti naložb.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .