Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


 

 

 

Naziv razpisa: KNLB3

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 03.04.2014

Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR, od tega;

-       1,0 mio EUR za leto 2011,

-       2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014

-       1,1 mio EUR za leto 2015 

Pogoji za sodelovanje:Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o zadrugah (Uradni list RS, 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/09), Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, 8/96, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.  Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) ter Zakona o ustanovah, (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo, 91/05 (popr.)), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost.

 

Predmet razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.

Vgradnja KNLB je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in smernicami EU. Uporaba KNLB prispeva tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

Javni razpis za sofinanciranje  projektov (v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji in EU.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09).

V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 5. in 6. členu. Za prijavitelje po IV. poglavju pravilnika pa se sofinanciranje vrši v obliki subvencij.

 

Višina sofinanciranja:

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije je določena v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in znaša 30-40% odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. 

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901

 

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Pošlji povpraševanje

 

 

Nepovratna sredstva - razpisi