Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Prijave sprejemajo od 25.9.2013 do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 15.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

Vlagatelj mora izpolnjevati zraven splošnih pogojev še sledeče pogoje:

  • vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
  • škodni dogodek je moral nastati največ 12 mesecev pred oddajo vloge;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je moral biti ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara oziroma strele;
  • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen primarni kmetijski pridelavi kmetijskih proizvodov, kot to opredeljuje drugi odstavek 2. člena Uredbe 1535/07/ES;
  • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 evrov.

Višina finančne pomoči

Višina finančne pomoči se dodeli glede na višino ocenjene škode in sicer: