Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 11.10.2013

Razpoložljiva sredstva: 9.700.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti in programa razvoja RR skupine. Cilj javnega razpisa je vzpostavitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine ali v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR oddelkov z novo RR skupino na novih razvojno raziskovalnih področjih.

Upravičeni stroški

Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki so vezane na delo v novi RR skupini:

 • A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij;
 • A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji ter drugih raziskovalnih in visokošolskih organizacji v Sloveniji ali javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini;
 • A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine;
 • A4: Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa v obdobju od 1.1.2013 do izvedene zaposlitve s strani prijavitelja ter zaposlovanje brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije;
 • A5: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev pri prijavitelju v novo RR skupino.

Vlagatelji

Prijavitelji morajo ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

 • morajo biti ustanovljeni vsaj do 31.12.2012;
 • imajo najmanj tri (3) zaposlene na dan 31.12.2012;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
 • niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 63/13 UPB7);
 • niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij ( Uredba 2004/C 244/02);
 • niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v postopku  pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun);
 • niso na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2);
 • dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja ali financiranja terorizma;
 • ne delujejo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008 - ZPomk-1);
 • imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev in prispevkov.

 

Za upravičenost posamezne vrste aktivnosti morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji, ki so opisani v javnem razpisu in bodo preverjeni  vsaj do izplačila prvega zahtevka. Navedene  pogoje je potrebno upoštevati že pri sami pripravi vloge.

Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2014 in 2015. Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva do 28.02.2015.

Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je največ do 400.000,00 EUR na prijavitelja v celotnem obdobju upravičenosti. Dinamika sofinanciranja posamezne potrjene operacije  bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .