Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC III

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: 21. 10. 2013.

Višina sredstev: 1.524.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v izgradnjo, obnovo  in nakup tehnološke opreme za izvajanje izobraževanja in usposabljanja v medpodjetniških izobraževalnih centrih –MIC.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo:

  • javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center, ki opravlja dejavnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in drugih komplementarnih dejavnosti v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji.

Upravičeni stroški

V okviru javnega razpisa se sofinancirajo stroški :

  • gradnje nepremičnin,

Izdatki za gradnjo lahko vključujejo plačila  za vse dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih del, vključno z investicijsko in projektno  dokumentacijo.Med stroške investicijske in projektne dokumentacije se štejejo tudi  stroški izdelave arhitekturnih in geodetskih posnetkov, stroški priprave javnih razpisov in javnih arhitekturnih natečajev, izdelava načrtov študij in poročil, potrebnih  za izvedbo investicij. 

  • nakupa in vzdrževanja napeljav, strojev, opreme in pohištva in 

Izdatki nakupa in vzdrževanja napeljav, strojev, opreme in pohištva so upravičeni, če so skladni s cilji operacije. 

  • nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev.

Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev vključujejo programsko opremo, patente, licence,know –how ali nepatentirano tehnično znanje in podobne  pravice.

Finančni pogoji za kandidiranje

  • Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah brez DDV mora presegati 500.000,00 EUR vendar ne sme biti večja kot 50 mio EUR z vključenim DDV,  ker v tem primeru projekte potrjuje Evropska Komisija.
  • Iz finančne konstrukcije investicijskega projekta mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa finančna sredstva za pokritje investicijskega projekta, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek. Viri finančnih sredstev prijavitelja za pokritje investicijskega projekta so poleg pričakovanih sredstev iz naslova javnega razpisa, lastni viri med katere se štejejo tudi krediti pridobljeni pod tržnimi pogoji, javni lokalni viri in zasebni viri.

Najvišji možni delež sofinanciranja projekta se določi z upoštevanjem določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES in finančnega izračuna, skladnega z Delovnim dokumentom št. 4, vendar je lahko največ v višini 1.524.000,00 EUR.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .