Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Ukrep 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 23.10.2013

Razpoložljiva sredstva: 10.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih  prevzemnikov kmetij.

Vlagatelji

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe PRP so vlagatelji nosilci dejavnih kmetijskih  gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Za namen izvajanja ukrepa 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev kot mladi prevzemnik se šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010-2013.

Cilji ukrepa

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

 • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
 • usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih  standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu;
 • stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

 

Upravičeni stroški

 • Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
 • Naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij in drugih zgradb ter objektov za kmetijske namene in nakup pripadajoče opreme
 • Prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov
 • Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
 • Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah
 • Nakup in postavitev mrež proti toči kot samostojne naložbe
 • Nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo
 • Nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe
 • Naložbe v postavitev  pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi.
 • Naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih
 • Naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo
 • Naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije ter uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
 • Ureditev cestne in vodne infrastrukture, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
 • Naložbe na področju živinoreje
 • Naložbe na področju rastlinske pridelave
 • Naložbe na področju pridelave medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic

 

Višina sofinanciranja

Stopnja pomoči znaša od 30% do 70% upravičenih stroškov. Skladno s petim odstavkom 26. člena Uredbe PRP, je najmanjši znesek dodeljene pomoči 3.500 EUR na vlogo. Najvišji znesek dodeljene pomoči je do vključno 1.500.000 EUR na vlogo. Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ do vključno 3.000.000 EUR podpore.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .