Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 09.10.2013

Razpoložljiva sredstva: 8.000.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013.

 

Vlagatelji

V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe PRP so vlagatelji člani kmetijskega gospodinjstva,  ki so:

  • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

 

Cilji ukrepa

Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

 

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

  • Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
  • Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti.
  • Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT). Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).
  • Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

 

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, znaša do 60% odstotkov upravičenih stroškov oz. za naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov do 70% in je omejena kot sledi:

  • najnižji dodeljeni znesek pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR,

Sredstva se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ 100.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .