Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: 04.10.2013.

Razpoložljiva sredstva: 7.230.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Javni razpis je namenjen spodbujanju naložb v javno kulturno infrastrukturo v lasti občin do leta 2015 s sofinanciranjem investicij objektov javne kulturne infrastrukture občin ter odpiranje novih delovnih mest na področju kulturne ustvarjalnosti in storitvenega sektorja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Financirani bodo projekti, ki vključujejo celovito revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.

Vlagatelji

Upravičenci do sredstev javnega razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne infrastrukture.

Pogoji za sodelovanje:

Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Nepremičnina, ki je predmet investicije, mora biti s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti določena kot javna kulturna infrastruktura,
 • Nepremičnina, ki je predmet prijave na javni razpis, se pravi objekt ali zemljišče ne sme biti obremenjena hipoteka, zemljiški dolg ali stvarno breme,
 • Datum oddaje vloge na javni razpis je tudi datum najzgodnejšega začetka projekta in s tem tudi gradbenih del,
 • Na ta javni razpis ni mogoče prijaviti projekta (oziroma investicijo v nepremičnino), ki je bil že izbran na prvem javnem razpisu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture,
 • Projektu mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ob predložitvi projekta, za katerega investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja (investicijsko vzdrževanje projektov s statusom spomenika državnega ali lokalnega pomena), mora biti predložen gradbeni načrt posegov s popisom del in  konservatorski načrt;
 • Prijavljeni projekt je lahko sofinanciran iz drugih javnih sredstev (sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev EU, bilateralnih idr. finančnih sredstev), razen iz sredstev istega vira, t.j. Evropskega sklada za regionalni razvoj,
 • investitor mora zagotoviti svoj soinvestitorski delež, in sicer najmanj DDV (če je neupravičen strošek) oziroma najmanj odstotek lastne udeležbe, določen glede na razvitost občine v obsegu sofinanciranja investicij iz državnega proračuna,
 • Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo oz. ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotnega projekta (po tekočih cenah),

Upravičene dejavnosti 

V okviru javnega razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje, obnove, rekonstrukcije, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin, s pripadajočo notranjo opremo ter investicijsko vzdrževanje (slednje velja samo za objekte, ki imajo poleg statusa javne kulturne infrastrukture tudi status kulturnega spomenika).

Sofinanciranje je namenjeno investicijam v javno kulturno infrastrukturo za izvajanje kulturnih dejavnosti, ki se bodo vsaj 5 let po dokončanju investicije izvajale na naslednjih področjih kulture: muzeji, galerije, centri večpredstavnostnih umetnosti, gledališča, filmska dejavnost in kinematografija ter podobni kulturni - infrastrukturni objekti.

Višina sofinanciranja:

Upravičencu bo sofinanciranih do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov operacije. Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov mora znašati najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 3.000.000 EUR.

Upravičeni stroški

Vrsta stroška

Podrobnejša opredelitev stroška

Dokazila za izkazovanje stroškov in vrstni red v Zahtevku za izplačilo

Gradnja nepremičnin

 

Vključuje plačila za dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo del  (projektiranje objektov, zunanja ureditev, ureditev komunalne infrastrukture (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektroinštalacije, oprema, požarno varnost, varstvo pri delu, izvedba gradenj,  rušitve, izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del,   vključno z izvedbo priključkov na javno infrastrukturo, stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja parkovnih ureditev, in stroški nadzora)  in storitev, projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008 s spremembami) in so v skladu s cilji, določenimi v operaciji.

 1. dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo
 2. pogodbe, naročilnice
 3. potrjene posamezne gradbene situacije s strani strokovnega nadzora in upravičenca potrjene začasne in končne situacije s popisi del ter v primeru podizvajalcev tudi njihovi potrjeni računi ali situacije
 4. s strani upravičenca potrjeni računi z dokazilom o opravljeni storitvi ali dobavi (npr. dobavnica)
 5. dokazila o plačilu (bančni izpis,…)
 6. dokazila o plačilu DDV pri samoobdavčitvi:
 • obrazec DDV-O
 • evidenca prejetih in izdanih računov, dokazil o plačilu v kolikor nastane obveznost plačila DDV

Oprema

 

Stroški nakupa opreme (pohištvo in oprema ki je potrebna za funkcijo objekta, nabave in restavriranja opreme in ki se uporablja za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji).

 1. dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo;
 2. pogodbe, naročilnice
 3. s strani upravičenca potrjeni računi z dokazilom o opravljeni storitvi ali dobavi (npr. dobavnica)
 4. dokazila o plačilu (bančni izpis,…)izjava o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala in kdo bo njen lastnik po koncu operacije)

Stroški informiranja in obveščanja

 

Stroški izdelave in postavitve razlagalne table in nalepk za označevanje fizičnih premetov.

 1. dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo
 2. pogodbe, naročilnice
 3. s strani upravičenca potrjeni računi z dokazilom o opravljeni storitvi ali dobavi (npr. dobavnica)
 4. dokazila o plačilu (bančni izpis,…)
 5. natisnjen oglas, objava, naznanilo, posneta oddaja, druge tiskovine
 6. vabilo na novinarsko konferenco in seznam udeležencev
 7. fotografski material