Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu v letu 2013

 

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: 2.8.2013 in 20.9.2013

Razpoložljiva sredstva: 6.000.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja, ki so registrirani v Republiki Sloveniji. Posojila so namenjena projektom na območju celotne Republike Slovenije. Cilj razpisa je spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja podeželja, enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v Republiki Sloveniji. Skupna višina razpisanih subvencij za obresti pri posojilih za projekte v Pomurski regiji znaša 200.000 EUR, in sicer za leto 2013 v višini 100.000 EUR ter za leto 2014 v višini 100.000 EUR.

Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah, ter zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah. Vlagatelji so lahko tudi povezane družbe, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb glede na določila Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.

Vlagatelj lahko kandidira na javni razpis samo z enim projektom. Lokacija projekta je lahko samo v eni občini. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:

 • vzpostavitev novega obrata,
 • širitev obstoječega obrata,
 • diverzifikacija izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in
 • bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

 • nakup nepremičnin,
 • gradnja in obnova objektov,
 • nakup strojev in opreme (tudi rabljena pri mikro, malih ter srednje velikih podjetjih),
 • nakup nematerialnih naložb.

Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do največ 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znaša:

 • 50% vrednosti upravičenih stroškov za mala in mikro podjetja,
 • 40% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja
 • 30% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Vlagatelji lahko zaprosi za največ 500.000 EUR posojila. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najnižja višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).

Posojilni pogoji

Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2013 glede na UMZDRO. Skupna doba vračanja posojila je do 12 let (z vključenim moratorijem). Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi sredstev, bo sklenil posojilno pogodbo pri Factor Banki d.d.

Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31.12.2015. Vlagatelj oz. upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku za 5% povečati število zaposlenih oziroma za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa, ter poskušati doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3% povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .