Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 06.09.2013

Razpoložljiva sredstva: 4.312.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno razvojnih  projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Vlagatelji so lahko gospodarske združbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki lahko v projektu nastopajo samostojno ali pa nastopajo v obliki konzorcija partnerjev. Izpolnjevati morajo zraven splošnih še naslednje pogoje:

  • imajo sedež in v času vložitve vloge poslujejo na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo;
  • imajo ob objavi javnega razpisa vsaj enega zaposlenega s končano VII. stopnjo izobrazbe za poln delovni čas in višino prihodkov iz zadnjega izkaza uspeha večjo od 100.000 EUR;
  • prijavitelj in vsi partnerji v konzorciju niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun);
  • so bili najkasneje do 31.12.2012 vpisani v evidence poslovnih subjektov, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost, na ARRS – SICRIS; ali
  • lahko vlaganja v raziskave in razvoj v letih 2010-2012 izkažejo s prijavljenimi davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj, na DURS bodisi s kopijami pogodb o sofinanciranju razvojno raziskovalnih aktivnosti na podlagi RR sheme, ki so bili sofinancirani z javnimi sredstvi.

Upravičeni stroški

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto, ki predstavlja strošek dela zaposlenega raziskovalca za polni delovni čas na letni ravni. Skladno z določili sheme državnih pomoči znaša osnovni odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov 25% ne glede na velikost podjetja. Osnovnemu odstotku sofinanciranja se doda bonus v višini 15 odstotnih točk, če projekt vključuje učinkovito sodelovanje vsaj dveh medsebojno neodvisnih podjetij.

Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen v celoti od dosežnih rezultatov operacije. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo ministrstvo izplačalo ob zaključku operacije glede na predložena dokazila o doseženih rezultatih operacije in dejanskega  obsega stroškov dela.

Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2014 in 2015. Sofinanciranje vsake operacije lahko poteka največ 12 mesecev

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .