Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

 

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 1. rok 30.7.2013, 2. rok 30.9.2013

Razpoložljiva sredstva: 905.000,00 EUR

 Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije. Razpisana ugodna posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer:

 • Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero (vsebuje državno pomoč), ki je nižja od veljavne državne referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) za izračun državne pomoči. Posojila zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti vlagatelji, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva, a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči.
 • Sklop 2 nudi posojila z višjo obrestno mero (ne vsebuje državne pomoči), ki je višja od ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči in je še kljub temu ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi vlagatelji, tudi tisti, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva oz. so v fazi pridobivanja le teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije, in so ta že dosegla najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Sredstva po Sklopu 2 predstavljajo dopolnilni finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije lahko tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Niso pa namenjena premoščanju drugih javnih virov.

Vlagatelji oz. upravičenci

Med vlagatelje oz. upravičence spadajo kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja. Predmet podpore po tem razpisu je gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko ali rastlinsko proizvodnjo in/ali urejanje pašnikov,kmetijskih zemljišč in dostopov.

Upravičeni stroški

 • stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega počutja živali;
 • stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
 • stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);
 • nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratne direktive ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
 • stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
 • stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …);
 • stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;
 • stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
 • stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
 • stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen: drenažnih del, materiala za drenažo, opreme za namakanje in namakalnih del, razen če tovrstni projekt vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
 • splošni stroški, povezani s pripravo in z izvedbo projekta (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup patentov in licenc…).

Za sklop 1 spadajo dodatno še naslednji upravičeni stroški:

 • stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotnega projekta, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotnega projekta;
 • nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, ki ne sme biti predhodno že sofinancirana s strani javnih virov oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejeti državne pomoči. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali oprema, ki ni starejša od 5 let. Do nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme je upravičen le kmet.

Za sklop 2 spadajo dodatno še naslednji upravičeni stroški:

 • nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme, do nakupa katere so upravičene vse pravne osebe, s.p. in kmetje. Rabljena kmetijska mehanizacija in/ali oprema, ki ni starejša od 5 let.
 • nakup kmetij (zemljišča ter objekti) in nakup kmetijskih zemljišč,
 • nakup živali,
 • nakup in zasaditev enoletnih rastlin.

Finančni pogoji

Projekt za Sklop 1 je lahko s strani sklada sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša na območjih z omejenimi dejavniki do 50% državne pomoči; na drugih območjih pa do 40% državne pomoči glede na vrednost naložbe. V posojilih sklada je do 10% državne pomoči.

Projekt za Sklop 2 je s strani sklada lahko sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV). Najvišji znesek dodeljene državne pomoči posameznemu podjetju ali kmetu ne sme preseči 400.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let, oziroma 500.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z omejenimi dejavniki.

 

Višina posojila

(v EUR)

Skupna doba

vračanja

(moratorij ter

odplačilna doba

posojila)

Moratorij na

odplačevanje

glavnice posojila

Obrestna mera

Sklop 1

Sklop 2

do vključno 8.500,00

3 leta

do 1 leto

1. Euribor (trimesečni) + 0,5% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2013 manjši od 0,90.

 

2. Euribor (trimesečni) + 0,7% letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2013 med vključno 0,90 in vključno 1,09.

 

3. Euribor (trimesečni) + 1,0 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin

za leto 2013 višji od 1,09.

veljavna državna referenčna obrestna mera + 1,0% letno

nad 8.500 do

vključno 25.000,00

5 let

do 1 leto

nad 25.000,00 do

vključno 50.000,00

7 let

do 1 leto

nad 50.000,00 do

vključno 100.000,00

8 let

do 1 leto

nad 100.000,00 do

vključno 200.000,00

9 let

do 2 leti

nad 200.000,00 do

vključno 250.000,00

10 let

do 2 leti

 

Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31.12.2015. Projekt mora ostati v regiji in v lasti vsaj 3 leta po zaključku projekta.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .