Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis URE/JP-2/2013

Razpisnik: Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.

Rok: 05.07.2013

Razpoložljiva sredstva: 163.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije – UKREP U01;
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave – UKREP U02;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP – UKREP U03;
 • programi informiranja in ozaveščanja – UKREP U04.

Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Upravičeni prijavitelji in upravičenci

Vlagatelji so lahko:

 • občine;
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti);
 • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo.

Za UKREP U01:

 • toplotna črpalka;
 • hranilnik toplote;
 • izdelava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda;
 • izdelava vrtine, potopna črpalka;
 • električni grelnik za sanitarno vodo;
 • strojne in elektro instalacije;
 • strojni in elektro material;
 • povezave distribucijskih sistemov STV;
 • sprejemniki sončne energije, zalogovnik za toplo vodo.

Za UKREP U02:

 • nabavo in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk;
 • nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav;
 • rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oz. cenejša od predelave;
 • nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oz. samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave,
 • stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave;
 • stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave.

Za UKREP U03:

 • nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave;
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
 • nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme;
 • nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
 • izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oz. plinohrama);
 • nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave;
 • izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog;
 • nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.

Za UKREP U04:

 • organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja ipd.);
 • izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletno mesto ali aplikacija);
 • individualno izobraževanja o učinkoviti rabi energije.

Upravičeni stroški za vse projekte so tudi stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta; davek na dodano vrednost, vendar le za vlagatelje, ki si tega davka ne morejo odbiti kot vstopni DDV.

Višina sofinanciranja

Za UKREP U01

 • višina sofinanciranja ne sme presegati 0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.
 • višina sofinanciranja ne sme presegati: za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, za toplotne črpalke zemlja/voda 0,317 EUR ter za toplotne črpalke voda/voda 0,204 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.
 • višina sofinanciranja ne sme presegati 0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.

Za UKREP U02

 • višina sofinanciranja ne sme presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije.

Za UKREP U03

 • višina sofinanciranja ne sme presegati 300,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-A;
 • višina sofinanciranja ne sme presegati 250,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-B;

Za UKREP U04

 • skupna vrednost projektov za ukrep U04 je omejena na največ 45.000 EUR brez DDV.

Sredstva bodo dodeljene po vrstnem redu prejema popolne vloge do porabe sredstev.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .