Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 in 2014 – P4 2013

 

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad z sodelovanjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok: 5.9.2013

Razpoložljiva sredstva: 31.140.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo. Cilj in namen javnega razpisa  je povečanje konkurenčnosti podprtih podjetij, merjene z dodano vrednostjo na zaposlenega ter spodbujanje začetnih investicij v materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.

Upravičeni prijavitelji in upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim in največ 249 zaposlenimi  na dan 31.12.2012 in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, razen če podjetje ni izključeno iz sodelovanja na javnem razpisu na osnovi omejitev, ki so navedene v nadaljevanju tega javnega razpisa.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

 • opravljajo glavno dejavnost: področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; oddelek 05 – Pridobivanje premoga; jeklarsko industrijo; sektor ladjedelništva, sektor sintetičnih vlaken.
 • Lahko sodelujejo na javnih razpisih za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij in ukrep 123 – dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.

Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev

Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis do 05.09.2014. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis.

Operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • finančna konstrukcija operacije mora biti zaprta,
 • zagotoviti najmanj ohranitev števila zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge na javni razpis do 31.12.2016,
 • zaključena mora biti najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje,
 • realizirana mora biti na območju Republike Slovenije in ohranjena na območju oziroma regiji, ki izhaja iz vloge, v skladu s svojim namenom za obdobje 5 let po zaključku operacije.

Višina sofinanciranja

 • Višina sofinanciranja za mikro in mala podjetja je do 50% upravičenih stroškov
 • Višina sofinanciranja za srednje velika podjetja je do 40% upravičenih stroškov
 • Višina sofinanciranja za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta je do 30% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški so stroški:

 • materialnih investicij in sicer stroški nakupa novih strojev in nakupa nove strojne opreme;
 • nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa nove programske opreme do največ 40.000,00 EUR.

Med upravičene stroške v primeru nakupa novih strojev in nove strojne opreme so tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in v kolikor transport  in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta in montaže strojev/opreme v tehnološki proces so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, če transport in montažo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stroške operacije nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme do oddaje zahtevka za sofinanciranje.

Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 05.09.2014.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .