Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


AKTUALNO – 1. JAVNI RAZPIS ZA UKREP POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV - UKREP 121 ZA LETO 2011, ZA NALOŽBE MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ

Dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007-2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij. Stopnja pomoči znaša od 30% do 70% upravičenih stroškov

 

 

Dne 1.4.2011 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) objavilo javni razpis za ukrep 121 za leto 2011, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007-2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa c) 1. odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES.

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Splošni pogoji:

Na razpis se skladno z 22. členom Uredbe PRP lahko prijavijo vlagatelji - to so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oz. izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Stopnja pomoči znaša od 30% do 70% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež RS pa 25%.

Upravičeni stroški:

  1. 1. Stroški naložbe (nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme; naložbe v novogradnjo, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje gospodarskih poslopij; nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe; naložbe v namakalno infrastrukturo; nakup in postavitev mrež proti toči; nakup in postavitev rastlinjakov; postavitev pašnikov; naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih; ureditev cestne in vodne infrastrukture; naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije ter uporabi obnovljivih virov; naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva, vrtnarstva, živinoreje in pridelave medu in ostalih čebeljih proizvodov).
  2. Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v višini do 10% (priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene, tehnične ali projektne dokumentacije ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del)

Med upravičene stroške ne spada DDV.

Rok za predložitev vlog

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 15.6.2011.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=964

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanje

Nepovratna sredstva - razpisi