Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok za oddajo: 12.06.2013 

Razpoložljiva sredstva: 14.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja.

Vlagatelji

V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko:

 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • zadruge ali
 • zavodi.

Pogoji za pridobitev sredstev

Zraven splošnih in specifičnih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati še sledeče pogoje na dan oddaje vloge, ki so:

 • vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc,
 • vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev,
 • vlagatelj mora v primeru zahtevnih naložb k vlogi predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe.,
 • iz vloge razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti,
 • vlagatelj mora biti lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku naložbe,
 • v primeru gradbenih ter obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo,
 • za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

 • nakup nepremičnin,
 • novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje nepremičnin,
 • stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav,
 • stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega razpisa,

Višina sofinanciranja

Stopnja pomoči znaša od 25 do 60 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1078

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi