Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013

 


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok za prijavo: do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 5.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma tiste osebe, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo. Vlagatelj morajo na dan oddaje vloge na javni razpis oz. najkasneje v 36 mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, imeti tudi ustrezno poklicno znanje in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti.

Pogoji za pridobitev sredstev

Zraven splošnih in specifičnih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati še sledeče pogoje na dan oddaje vloge, ki so:

 • vlagatelj mora biti starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis,
 • vlagatelj mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev,
 • vlagatelj mora postati lastnik kmetije, ki ima v upravljanju najmanj 3ha primerljivih kmetijskih površin ali najmanj a) 1000 pitancev perutnine v turnusu, 200 puranov v turnusu, 400 nesnic, b) 50 plemenskih samic oz. 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso, c) 6 glav velike živine za vzrejo istovrstnih živali ali d) 40 čebeljih družin.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo:

 • naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmiljenje, molžo in izločke za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali,
 • naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo,
 • naložbe v druge objekte in pripadajočo opremo za pridelavo kmetijskih proizvodov, kamor spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin pri vrtninah ter ureditev drevesnic, trsnic oz. matičnih nasadov pri pridelavi okrasnih rastlin in grmovnic ter semenskega materiala kmetijskih rastlin,
 • naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen opreme, ki se podpira s tehnično pomočjo v sklopu podpore iz I. stebra skupne kmetijske politike,
 • naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene za lastno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oz. izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo,
 • naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo,
 • notranja oprema steklenjakov in plastenjakov,
 • nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe,
 • prva postavitev oz. prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oz. postavitev obor za rejo gojene divjadi,
 • naložbe v izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih,
 • naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov,
 • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva,
 • naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura,
 • IKT oprema,
 • nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
 • itd.

Višina sofinanciranja

Višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk in ovrednotenih popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje iz naslova ukrepa 112. Maksimalno število točk je 350. Vrednost posamezne točke znaša 200 EUR. Višina podpore lahko znaša do vključno 70.000 EUR na upravičenca.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1077

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi