Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok za prijavo: od 17.4.2013 do 15.5.2013

Razpoložljiva sredstva: 8.000.0000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121. Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

 • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
 • usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih  standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
 • stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja znaša od 40-70 % upravičenih stroškov.

Predmet podpore

Predmet podpore so:

 1. naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila,
 2. proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov,
 3. naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in shranjevanje vode,
 4. naložbe v preventivne mehanizme proti škodljivim učinkom podnebnih sprememb,
 5. naložbe, povezane z mlečno proizvodnjo.

Upravičeni stroški

 • naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali;
 • naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
 • naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, namenjene za primarno kmetijsko pridelavo oziroma storitve s kmetijsko mehanizacijo;
 • nakup in postavitev mrež proti toči;
 • naložbe v postavitev pašnikov ter obore za nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi;
 • naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov;
 • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva;
 • naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni so stroški nakupa novih strojev oziroma opreme in montaže, priprave vloge na javni razpis in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, upravnih dovoljenj ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1069


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi