Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

 

Razpisnik: MGRT

Rok: prvi rok je 22.04.2013, zadnji rok je 15.12.2013

Predvidena višina sredstev: 1.500.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki  bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela, ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

Vlagatelji

Vlagatelji so lahko podjetja, ki zraven osnovnih pogojev, ki so opisani v razpisni dokumentaciji izpolnjujejo še sledeče: so registrirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu in so na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo registriran sedež ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Upravičeni stroški

Upravičene stroške predstavljajo:

  • stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin (bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela),
  • stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva,
  • stroški najema poslovnih prostorov v katerih se opravlja dejavnost socialnega podjetništva.

 

Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva.

Višina sofinanciranja

Nepovratna sredstva se razpisujejo za triletno obdobje in sicer za leta: 2013, 2014 in 2015.

Vir sredstev

Leto 2013/ EUR

Leto 2014/ EUR

Leto 2015/ EUR

skupaj/ EUR

PP 960610- Razvoj Pomurja

300.000,00

600.000, 00

600.000,00

1.500.000,00

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 100.000 EUR za posamezno leto. Zadnji rok za izstavitev zahtevka za izplačilo po posameznem proračunskem letu je do  25.10. v tekočem letu.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=963


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi