Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za oddajo na mednarodni razpis: najkasneje do 4. 4. 2013

Rok za oddajo na nacionalni razpis: najkasneje v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani Eureka 

Predvidena višina sredstev: 600.000 EUR v letu 2013, 600.000 EUR v letu 2014 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars. Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

 

Vlagatelji

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja in javne raziskovalne organizacije in morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, in sicer:

 • pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih držav članic Eurostars,
 • projekt mora ustrezati vsem Eureka kriterijem (pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod, postopek ali storitev),
 • koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki izvaja RR po kriterijih Eurostars programa, kar pomeni, da vlaga več kot 10% svojega ekvivalenta polnega delovnega časa ali letnega prometa v raziskovalno razvojno dejavnost
 • koordinator, ki izvaja RR ima sedež v državi članici EUROSTARS,
 • vsi udeleženi MSP ustrezajo definiciji MSP, ki jo je sprejela Evropska Unija,
 • RR dejavnost v višini več kot 50% skupnih stroškov projekta bodo izvajala MSP, ki sodelujejo v projektu,
 • v posameznem projektu vsi partnerji sestavljajo dobro uravnotežen mednarodni konzorcij, kjer nobena država ali partner ne vloži v projekt več kot 75% celotnih stroškov projekta,
 • načrtovano trajanje projekta ≤ 3 leta,
 • vstop proizvoda, postopka ali storitve na tržišče je predviden v 2 letih po zaključku projekta (izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij, ki se morajo začeti v dveh letih po zaključku projekta).

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars v okviru mednarodnega razpisa, in izpolnjujejo zraven splošnih pogojev še določene pogoje, ki so opisani v razpisni dokumentaciji.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški se bodo priznali v okviru posameznega projekta in predstavljajo stroške za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav (načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih  proizvodov, procesov ali storitev).

Ti predstavljajo:

 • stroške osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, kot je zaposleno na raziskovalnem projektu. Vključeni so vsi stroški bruto plač, dohodnine in drugih zakonsko določenih stroškov dela zaposlenih,
 • stroške instrumentov, opreme in zemljišč ter zgradb v obsegu ter za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu zakonodajo,
 • stroške pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalno dejavnost. Ti stroški ne smejo presegati 30% vrednosti vložka posameznega partnerja v projekt  v posameznem obdobju poročanja.
 • režijske stroške (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostale stroške delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti in skupaj ne smejo presegati 20 % stroškov iz prvih treh alinej v posameznem obdobju poročanja.

Upravičeni stroški se bodo priznali v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, ki so nastali in bili plačani v obdobju za izplačilo in sicer do 50% za mikro, mala in srednje velika podjetja in 40% za javne raziskovalne organizacije in velika podjetja.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=956 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi