Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

 

Razpisnik: Eko sklad – Slovenski okoljski javni sklad

Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 06. 2014

Predvidena višina sredstev: 34.000.000 EUR

 

 

Predmet javnega poziva

 

Predmet poziva so krediti Eko sklada s katerimi je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaženja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Vlagatelji

Na poziv se lahko prijavijo občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe, samostojni podjetniki, posamezniki in fizične osebe na območju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze za:

 1. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za:
 • postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne tople vode iz obnovljivih virov,
 • postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov in/ali fosilnih goriv,
 • postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in naprav za soproizvodnjo toplote, hladu in električne energije iz obnovljivih virov in/ali fosilnih goriv,
 • izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto ali hladom,¸
 • postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije,
 • nakup vozil na električni ali hibridni pogon,
 • ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih,
 • obnovo obstoječe razsvetljave,
 • energijsko prenovo obstoječih stavb,
 • gradnjo novih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji.

 

 1. Zmanjšanje onesnaženja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:
 • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
 • gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka,
 • nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin,
 • nakup vozil za prevoz tovora z vgrajenim EURO 6 motorjem,
 • izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave, ki kot energent uporablja plin na področjih, ki so razglašena za degradirana območja,
 • postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin,
 • izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposredno povezavo na javni potniški promet,
 • izvedbo ukrepov povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti.

 

 1. Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
 • postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov,
 • nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev, ki imajo vgrajen EURO6 motor in se lahko uporabljajo izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov,
 • nakup novih delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon, ki so uporabni izključno v postopkih ravnanja z odpadki,
 • postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov,
 • zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna vlakna (npr. salonit).

 

 1. Varstvo voda in učinkovita raba vode za naslednje namene:
 • gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,
 • nove tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu,
 • nove proizvodne tehnologije ali izdelki, ki zmanjšujejo porabo ali onesnaževanje vode v uporabni dobi izdelka,
 • tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode,
 • predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode,
 • izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode.

 

 1. Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo za naslednje namene:
 • gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode,
 • gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zasebnih vodovodnih omrežij.

 

 1. Začetne naložbe v okoljske tehnologije za naslednje namene:
 • nove tehnološke linije za proizvodnjo izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja in presegajo veljavne okoljske standarde EU,
 • spremembo proizvodnega procesa na način, da emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU,
 • nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od že uveljavljenih istovrstnih tehnologij,
 • postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za proizvodnjo biogoriv, iz surovin, pridelanih na sonaravni način.

Kreditni pogoji:

Najnižji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 2.000.000,00 EUR, razen za občine za katere je odobreni znesek kredita lahko tudi višji. Pogodbena obrestna mera znaša trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5%. Za naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije znaša obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5%oz. višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države.

Odplačilna doba mora biti krajša ali enaka dobi vračila naložbe, v nobenem primeru ne sme presegati 15 let z vključenim moratorijem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme in vozil.

 

Kredit se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe in lahko krije med 75 in 90 % vrednosti upravičenih stroškov.

 

Vse informacije o javnem pozivu lahko pridobite na naslovu: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/50PO13.html

 


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi